و انت نوبي و دورايمون

.

2023-06-02
    متى نستخدم that و which و who