وجحدوا بها و استیقنتها ظلما و علوا

.

2023-06-02
    د 1 ويرمز له بالرمز i i