ما حكم الحلف بقول و سيف الله

.

2023-06-02
    نهاية قافيه ب با و را